Termeni și condiții

  • Home
  • Termeni și condiții

Termeni și condiții pentru utilizarea site-ului www.yourtherapist.ro (august 2023)

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și condițiile acestui site înainte de a plasa comanda pentru produsele de pe Shop sau înainte de a achita vreun Program, Curs, Workshop online!

Utilizarea Site-ului www.yourtherapist.ro și achiziționarea Produselor și Serviciilor digitale disponibile pe Site sunt reglementate de următorul set de Termeni și condițiile, fiind aplicabile tuturor utilizatorilor (persoane fizice sau juridice) ai site-ului www.yourtherapist.ro (denumit în continuare Site-ul sau Platforma www.yourtherapist.ro).

Accesarea, utilizarea sau achiziționarea oricăror produse și servicii de pe site-ul/platforma www.yourtherapist.ro este supusă acceptării următorului set de  termeni și condiții, ce formează Contractul dintre prestator și beneficiar.

Art.1. PĂRŢILE CONTRACTULUI

1.1 Prestatorul este Cabinet Individual de Psihologie Poptean Corina Bianca, cu sediul social în București, Șoseaua Mihai Bravu nr 43, bl. P14, sc A, et 9, ap 47, sector 2 înregistrat în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, partea a IIa, cod de înregistrare 10B12993/30.01.2023, cod unic de înregistrare 47722637, având contul bancar IBAN: RO92INGB0000999913548409, deschis la ING, reprezentată legal de  Poptean Corina Bianca, denumită în cele ce urmează „Prestatorul”,

1.2 Beneficiarul este persoana fizică sau juridică care accesează, utilizează site-ul sau achiziționează produsele sau serviciile digitale puse la dispoziție de către Prestator și se identifică prin datele sale care apar pe factura de comandă care se generează în momentul completării formularului de înscriere și este denumit în continuare Beneficiar, Particpant sau Utilizator.

Iată care sunt semnificațiile următoarelor concepte:

conţinut digital – date produse şi furnizate în format digital;

serviciu digital – un serviciu ce prezintă una dintre următoarele caracteristici:

  1. a) permite consumatorului crearea, prelucrarea, stocarea sau accesarea datelor în format digital;
  2. b) permite schimbul de date în format digital încărcate sau create de consumator sau de alţi utilizatori ai serviciului respectiv sau orice altă interacţiune cu aceste date;

suport durabil – orice instrument care permite consumatorului sau comerciantului să stocheze informaţii care îi sunt adresate personal, într-un mod accesibil pentru referinţe ulterioare, pentru o perioadă adecvată scopului informaţiilor şi care permite reproducerea neschimbată a informaţiilor stocate (de ex. adresa de mail)

produse: programe, cursuri, workshop-uri susținute online

Art.2.  Obiectul contractului

2.1. Obiectul Contractului îl reprezintă achiziționarea și prestarea de servicii digitale video sau audio și furnizarea de produse digitale video sau audio, constând în Programe, Cursuri, Workshop-uri online educaționale prestate de către Prestator Beneficiarului, în schimbul unui preț, pe bază de înscriere în acele Programe, Cursuri, Workshop-uri sau comandă.

2.2. Prețurile serviciilor și produselor oferite de Prestator sunt cele afișate pe Site, prețul afișat pe site urmând a fi identic cu cel care apare pe factura întocmită și emisă în urma înscrierii/comenzii, dacă părțile nu stabilesc altfel.

2.3. Momentul în care începe prestarea serviciilor este reprezentat de activarea contului de acces pe site-ul www.yourtherapist.ro, iar achitarea prețului  reprezintă acordul expres al Beneficiarului  de achiziționare/înscriere a/la Programul, Cursul, Workshop-ul oferit.

2.4. Fiecare Produs și Serviciu digital are o descriere și structură afișate pe Site, în vigoare la momentul efectuării comenzii/înscrierii și care sunt transmise de către Prestator către Beneficiar, prin mijloacele de comunicare la distanță indicate de către Beneficiar.

2.5. Folosirea Site-ului, efectuarea comenzilor, înscrierea, achiziționarea și furnizarea Produselor și Serviciilor digitale nu sunt posibile în lipsa unui acord asupra Termenilor și Condițiilor. În situația în care nu sunteți de acord cu prevederile acestui documente, vă rugăm să nu utilizați Site-ul și să nu efectuați comenzi/înscrieri.

Art.3. Încheierea și durata contractului

3.1 Prin acceptarea termenilor și condițiilor, respectiv prin efectuarea unei înscrieri la Program, Curs, Workshop, urmată de comanda și achitarea prețului de către Beneficiar și confirmarea comenzii de către Prestator, contractul se consideră încheiat între părți.

3.2 Prezentul document are valoare de contract, fiind valabil încheiat la distanță, exclusiv prin utilizarea de mijloace de comunicare la distanță, fără prezența fizică simultană a părților și fără a fi necesară semnătura părților (olografă sau electronică). Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile convin că semnătura nu reprezintă în niciun caz o condiție de validitate a Contractului.

3.3. Contractul se consideră încheiat între Părți la momentul primirii de către Beneficiar a e-mailului de confirmare a comenzii Beneficiarului și rămâne în vigoare până la data îndeplinirii obiectului său.

Art.4. PREŢUL CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

4.1. Prețurile cursurilor sunt cele comunicate pe paginile site-ului aferente produselor (Programe, Cursuri, Workshop-uri).

4.2. Plata se va putea face online, cu cardul, prin transfer bancar sau prin intermediul unui procesator de plăți.

4.3. Beneficiarul va putea opta pentru modalitatea de plată la momentul alegerii produsului, prin bifarea opțiunii corespunzătoare, conform pașilor de achiziționare al Produsului respectiv. Prestatorul poate aplica diverse discount-uri sau alte beneficii pentru achitarea cursului, aceste beneficii vor fi aduse la cunoștința publicului prin publicarea pe site sau prin mijloacele de promovare alese de către Prestator.

4.4 Prestatorul va emite Beneficiarului o factură pentru produsele și serviciile digitale respectiv cursul/cursurile achiziționate de pe Site, scop în care Beneficiarul va furniza Prestatorului toate informațiile complete, corecte și actuale necesare emiterii facturii și a documentelor justificative prevăzute de lege.

 Art.5 Drepturile și obligațiile părților

5.1 Drepturile și Obligațiile Prestatorului

5.1.1 Să furnizeze Produsele și Serviciile digitale, în condițiile prevăzute de prezentul document și de normele aplicabile. Obligația Prestatorului de furnizare a Produselor și Serviciilor digitale se consideră îndeplinită la momentul în care Beneficiarul a descărcat de pe site Programul pre-înregistrat (audio sau video) sau după derularea efectivă a Programului, Cursului sau Workshop-ului susținut online.

5.1.2 Să ofere serviciile și produsele solicitate în cele mai bune condiții şi la termenile stabilite și comunicate în prealabil Beneficiarului.

5.1.3 Să transmită Beneficiarului confirmarea încheierii contractului pe adresa de e-mail a acestuia imediat după încheierea acestuia.

5.1.4 Prestatorul isi rezervă dreptul de a modifica, completa sau actualiza prezentul set de termeni si conditii aducând aceste aspecte la cunoștința Beneficiarului, prin anuntarea publica pe prima pagina a site-ului pentru ca Beneficiarul sa aiba posibilitatea de a se informa în mod complet.

5.1.5 Să anunțe din timp Beneficiarul la contactul furnizat de acesta orice modificare a datei/orei/locației programelor, cursurilor sau workshop-urilor online.

5.1.7 Să emită factura fiscală aferentă, în modalitățile și în termenul prevăzut în prezentul document.

5.1.8 În cazul retragerii Beneficiarului din contract, Prestatorul poate împiedica orice utilizare ulterioară a conținutului digital sau a serviciului digital de către Beneficiar, în special prin blocarea accesului acestuia la conținutul digital sau la serviciul digital sau prin dezactivarea contului de utilizator al Beneficiarului.

5.2 Drepturile și obligațiile Beneficiarului

5.2.1. Să achite prețul convenit pentru serviciile contractate. În cazul în care Beneficiarul nu onorează termenile de plata stabilite, Prestatorul este absolvit de obligația de prestare a serviciilor sau de livrarea produselor comandate și de obligația oferirii oricăror facilități sau servicii conexe serviciilor sau produselor neachitate.

5.2.2. Să nu pună la dispoziția nici unui terţ, indiferent de metodă ori suport, cu titlu gratuit sau oneros, Produsul digital pus la dispoziția sa de către Prestator, Beneficiarul având exclusiv dreptul de a folosi cursul spre îmbunătățirea abilităților personale. În acest sens Beneficiarul  este obligat să nu divulge userul și parola de conectare la contul de utilizator către terți.

5.2.3. Să nu distribuie, să nu copieze, să nu reproducă, partajeze sau înstrăineze sub nicio formă linkuri de descărcare primate de la Prestator, cursurile sau orice materialele la care are acces Beneficiarul, fără acordul prealabil scris al Prestatorului, acestea reprezintă proprietatea Prestatorului, fiind puse la dispoziție strict pentru folosința și uzul personal al Beneficiarului.

5.2.4. Să respecte dreptul de proprietate intelectuală și confidențialitatea informațiilor și datelor la care are acces în baza raportului juridic cu Prestatorul.

5.2.5. Beneficiarul are dreptul să i se respecte confidențialitatea informațiilor și a datelor furnizate în temeiul prezentului document, inclusiv dreptul la confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal.

5.2.6. Beneficciarul are dreptul să solicite și să obțină factura fiscală aferentă plății efectuate.

5.2.7 Atunci când Beneficiarul își exercită dreptul de retragere în mod valabil, acesta are obligația de a se abține de la utilizarea conținutul digital sau serviciul digital oferit de Prestator, fiind interzisă punerea acestora la dispoziția terților.

Art.6 Dreptul de retragere

6.1. Beneficiari – comercianți

Având în vedere prevederile OUG 34/2014, în situația în care Serviciile disponibile pe Site sunt achiziționate de comercianți, întrucât aceștia nu se încadrează în noțiunea de „consumator”, astfel cum este aceasta definită de legislația în vigoare, dreptul de retragere nu este aplicabil.

6.2. Beneficiari – consumatori

Dreptul de retragere aplicabil Beneficiarilor, care au calitatea de consumatori, potrivit definiției de mai sus, este reglementat în Anexa la prezentul Contract. 

Art.7 Răspundere civilă

7.1. Fiecare dintre părți este răspunzătoare pentru îndeplinirea întocmai, integral și la timp a tuturor obligațiilor asumate prin prezentul contract.

7.2. Acceptarea termenilor și condițiilor contractuale se confirmă prin bifarea căsuței corespunzătoare de pe site. Prin accesarea site-ului, crearea Contului și utilizarea site-ului acceptați în mod expres și neechivoc termenii și condițiile site-ului în ultima lor versiune, comunicată în cadrul site-ului.

7.3. Ulterior creării contului de utilizator, utilizarea conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și condițiilor site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și condițiilor Site-ului. 

7.4. Prestatorul nu este răspunzător față de Beneficiar și nu va restitui, integral sau parțial, prețul dacă, fără a se limita la aceste situații, Beneficiarul în mod unilateral decide după începerea executării contractului să nu mai urmeze Programul/Cursul sau Workshop-ul, nu accesează și nu utilizează platformele și instrumentele digitale puse la dispoziție de Prestator. Prezenta prevedere nu va aduce atingere dreptului de retrage a Beneficiarului.

7.5. Deoarece funcționarea serviciilor depinde de furnizorii de servicii internet Prestatorul nu poate garanta că serviciile oferite vor fi întotdeauna conforme cu dorințele Beneficiarului, neîntrerupte, la timp si fără erori, sau că erorile vor fi corectate în timp util, depinzând de ceilalți furnizori la rândul lui, astfel Prestatorul nu poate fi ținut răspunzător pentru aceste disfuncționalități.

Art.8. Clauza de confidențialitate

8.1. Beneficiarul se obligă să păstreze confidențialitatea față de terți, să nu dezvăluie sub nicio formă și prin niciun mijloc, să nu utilizeze în nicio modalitate, fie direct, fie indirect, fie în folos propriu, fie în folosul altuia, niciun fel de materiale, acte, date, informații rezultate din/în legătură cu relația contractul dintre părți sau altor aspecte confidențiale aparținând Prestatorului, de care Beneficiarul a luat la cunoștință în orice mod pe durata contractului.

8.2. Obligația de confidențialitate, astfel cum este prevăzută mai sus, se menține în sarcina Beneficiarului timp de 10 (zece) ani de la data încetării prezentului contract. Prin informații confidențiale se înțelege orice informație aparținând Prestatorului, autorilor sau terților cu care Prestatorul are relații de afaceri sau privind activitatea acestora și care este transmisă de către Prestator în executarea Contractului, precum și orice împrejurare relevantă legată de Beneficiar (inclusiv, dar fără a se limita la cele prevăzute la lit. a) – c) de mai jos), indiferent dacă această informație a fost transmisă de către Prestator sau terți, primită de către Prestator în formă scrisă, orală sau în orice alt mod și care se referă inclusiv dar nelimitat la:

– Planurile de afaceri, de marketing și financiare ale Prestatorului, precum și ale clienților acestuia și/sau ale terților cu care are relații de afaceri sau cu care intră în contact prin natura activității desfășurate;

– Sistemul organizatoric, informațional și de management al Prestatorului;

– Informații referitoare la numele clienților și furnizorilor Prestatorului, precum și orice alte informații referitoare la datele tehnice, financiare, comerciale, indiferent dacă în documentele respective figurează sau nu cuvintele “confidențial” ori “proprietate exclusivă”.

8.3. Beneficiarul declară și înțelege că va folosi informațiile confidențiale care îi parvin pe parcursul executării prezentului Contract numai în interesul și în scopul îndeplinirii obligațiilor sale contractuale și se obligă să nu le transmită terților, indiferent de motiv și indiferent de forma în care ar putea fi transmise.

8.4 Orice declarații sau interviuri, precum și dezvăluirea oricăror informații către media în legătură cu cursul se poate face de Beneficiar numai cu acordul prealabil al Prestatorului, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege.

Art.9. Drepturi de proprietate intelectuală

9.1. Toate drepturile ce decurg din dreptul de proprietate intelectuală asupra produselor și serviciilor digitale, programelor, cursurilor, workshop-urilor, precum și a oricărui material folosit de formatorii incluși în programul de curs, în timpul procesului educațional sunt proprietatea exclusivă a Prestatorului și sunt protejate de legislația în domeniul proprietății intelectuale.

9.2. Denumirea, logo-ul, conținutul Site-ului, elementele grafice și de design, fotografiile, imaginile, semnele, textele, materialele video, precum și orice alte materiale transmise sub orice formă către Beneficiar (prin vizualizare directă pe site ori prin orice alte mijloace care aparțin sau au legătură cu Site-ul), precum și orice alte elemente ale site-ului sunt proprietatea Prestatorului și sunt protejate de legislația privind drepturile de proprietate intelectuală.

9.3. Beneficiarii nu dobândesc niciun drept de proprietate ori de altă natură asupra sau în legătură cu Site-ul și cu platformele Prestatorului, cu întregul conținut al acestora ori asupra, fără a se limita la acestea, suportului de curs, webinariilor, materialelor de învățare (de orice natură și sub orice formă), metodologiilor, bazelor de date, cursurilor, testelor online, temelor, conținutului ș.a.m.d. puse la dispoziție de către Prestator sau cu care Beneficiarul a avut contact cu prilejul furnizării Produselor și Serviciilor digitale (denumite Materiale). Prestatorul oferă numai un drept de utilizare a acestora, conform clauzelor prezentului document.

9.4. În sensul articolelor precedente, Materialele pot fi utilizate de Beneficiar exclusiv în scopul pentru care acestea au fost puse la dispoziție, în scop necomercial, fără nicio intenție de obținere a unor beneficii, de orice natură, pentru sine sau pentru altul. Este strict interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuirea totală sau parțială, în aceeași formă sau într-o formă modificată a Materialelor.

9.5. Încălcarea prevederilor prezentului capitol va atrage răspunderea potrivit legislației în vigoare.

Art.10.  Încetarea contractului

10.1. Contractul dintre părți încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția instanțelor judecătorești ori alte formalități, în următoarele condiții:

Prin îndeplinirea obiectului Contractului;

Prin acordul ambelor Părți;

Prin reziliere de către Prestator, în caz de încălcare de către Beneficiarul-comerciant a uneia sau mai multor obligații asumate prin Contract. În aceste situații, rezilierea operează de plin drept, fără punere în întârziere, rezultând din simplul fapt al neexecutării, fără o notificare scrisă, fără acordarea unui termen de preaviz și fără a mai fi necesară intervenția unei instanțe judecătorești. Acesta este de drept în întârziere prin simplul fapt al neexecutării obligației/executării cu întârziere sau în mod necorespunzător. În aceste condiții, Beneficiarul-comerciant nu este îndreptățit la restituirea prețului achitat;

Prin reziliere de către Prestator, în caz de încălcare de către Beneficiarul-consumator a uneia sau mai multor obligații asumate prin Contract. În aceste situații, Prestatorul va notifica Beneficiarul-consumator în vederea remedierii / executării obligațiilor, iar în caz de neexecutare în termen de 15 zile de la primirea notificării, contractul se consideră reziliat, fără a mai fi necesară vreo altă formalitate. În aceste condiții, Beneficiarul-consumator nu este îndreptățit la restituirea prețului achitat;

Prin rezilierea de către Beneficiarul-consumator, în caz de încălcare de către Prestator a uneia sau mai multor obligații asumate prin Contract. În aceste situații, Beneficiarul-consumator va notifica Prestatorul în vederea remedierii / executării obligațiilor, iar în caz de neexecutare în termen de 15 zile de la primirea notificării, contractul se consideră reziliat.

Prin exercitarea de către Beneficiarul-consumator a dreptului de retragere în condițiile prevăzute în prezentul document;

Prin denunțare unilaterală a Contractului, din inițiativa Prestatorului, cu acordarea unui termen de preaviz de 30 (treizeci) de zile.

10.2. În cazul neachitării în termen a serviciilor contractate, Prestatorul este absolvit de obligația acordării produselor și serviciilor digitale comandate.

10.3. Încetarea Contractului nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente ale Beneficiarului.

10.5. Pentru situațiile în care Prestatorul poate fi ținut răspunzător pentru oricare și toate prejudiciile cauzate Beneficiarului-comerciant, răspunderea Prestatorul va fi limitată la prețul aferent Serviciilor și Produselor contractate de Cursant.

Art.11. Forța majoră

11.1. Niciuna dintre Părți nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, aşa cum este definită de lege.

11.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 (cinci) zile de producerea evenimentului și să ia toate masurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

11.3. Dacă în termen de 10 (zece) de zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contact fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

Art.12. Litigii

12.1. Toate litigiile şi disputele referitoare la prezentul contract vor fi soluționate pe cale amiabilă.

12.2. În cazul în care părţile nu reușesc pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv referitor la încheierea, nulitatea, interpretarea, executarea sau desființarea acestuia, va fi soluționat definitiv de către instanțele de judecată de drept comun.

Art.13.  Clauze finale

13.1. Orice comunicare dintre părţi referitoare la prezentele termeni şi condiţii poate fi transmisă prin e-mail sau scrisoare, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

13.2.  Clauzele prezentelor termeni şi condiţii se completează cu dispozițiile legale în vigoare.

13.3. Prezentele termeni şi condiţii se supun dispoziţiilor legii române.

13.4. Prezentele termeni şi condiţii nu aduc atingere niciunui alt contract încheiat între Părţi.

13.5. Prestatorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment prezentul document (Termeni și condiții), varianta actualizată fiind disponibilă în permanență, în mod gratuit, pe Site, Secțiunea „Termeni și condiții”.

Anexa

Politica de retragere aplicabilă pentru persoanele fizice – consumatori

Prezenta politică se aplică numai în situația Beneficiarilor, care au calitatea de consumatori.

Dreptul de retragere

Aveți dreptul de a vă retrage din prezentul contract, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile.

Perioada de retragere expiră după 14 zile începând de la data încheierii contractului (data confirmării de către Prestator a comenzii plasate de Beneficiar).

Excepție:

Vă informăm că dreptul de retragere nu este aplicabil, printre altele, în oricare dintre următoarele situații:

  1. după prestarea integrală a serviciilor sau
  2. pentru furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă a început executarea contractului.

Vă rugăm să aveți în vedere că odată cu începerea executării contractului dintre dumneavoastră și Prestator și anume odată cu activarea contului de utilizator al dumneavoastră în vederea accesării platformei sau când ați primit link-ul de descărcare al produsului digital, veți pierde dreptul de retragere, în condiţiile în care: ne-ați dat acordul prealabil expres pentru începerea executării în cursul perioadei de retragere și ați confirmat că ați luat cunoştinţă de faptul că veți pierde dreptul de retragere în consecinţă.

Astfel, după activarea contului dumneavoastră de utilizator în vederea accesării platformei aferent cursului comandat nu mai aveți dreptul de retragere din contract, iar Prestatorul nu poate fi obligat la restituirea prețului.

Nu ai niciun produs în coș.